Practice Test Flashcards av Lukas Pan (2023)

1

Q

Design Thinking identifiserer minst fire nye måter å måle suksess på. Hva er 2 av disse måtene? (Velg 2)

A) OmsettelighetB) PålitelighetC) BærekraftD) ØnskelighetE) Skalerbarhet

EN

C) Bærekraft

D) Ønskelighet

2

Q

Hvordan gir SAFe et ekstra operativsystem som muliggjør Business Agility?

A) Ved å skape stabilitet og hierarki
B) Ved å bygge opp store avdelinger og matriserte organisasjoner for å støtte rask vekst
C) Ved å fokusere på kunder, produkter, innovasjon og vekst
D) Ved å oppnå stordriftsfordeler

EN

C) Ved å fokusere på kunder, produkter, innovasjon og vekst

3

Q

Hvordan administreres flyten av Portfolio Epics?

A) I porteføljen Kanban
B) I Program Backlog
C) I Portfolio Backlog
D) I programmet Kanban

EN

A) I porteføljen Kanban

4

Q

Hvis et program gjentatte ganger viser separate funksjonsgrener i stedet for en ekte systemdemo, hvilken praksis bør vurderes for å løse problemet?

A) Kontinuerlig integrasjon
B) Test først
C) Scrum of Scrums
D) Oppretting av veikart

EN

A) Kontinuerlig integrasjon

5

Q

I programmet Kanban har noen trinn grenser for arbeid i prosess (WIP). Hvorfor er dette nødvendig?

A) For å hjelpe kontinuerlig distribusjon
B) For å sikre at det ikke bygges store køer
C) For å holde timebox-mål
D) For å muliggjøre multitasking

EN

B) For å sikre at det ikke bygges store køer

6

Q

På dag to av PI-planlegging presenterer ledelsen justeringer basert på forrige dags ledergjennomgang og problemløsningsmøte. Hva er en mulig type justering de kan gjøre?

A) Lag nye brukerhistorier
B) Endre et teams plan
C) Juster virksomhetens prioriteringer
D) Juster lengden på PI

EN

C) Juster virksomhetens prioriteringer

7

Q

Produktledelse har innholdsautoritet over Program Backlog. Hva har produkteiere innholdsautoritet over?

A) Porteføljevisjon
B) Team Backlog
C) Verdistrømmer
D) Porteføljeetterslep

EN

B) Team Backlog

8

Q

The Agile Release Train bruker hvilken type team for å få arbeidet gjort?

A) Fase-gjennomgang-prosess-team
B) Løsningsteam
C) Tverrfunksjonelle team
D) Ledergrupper

EN

C) Tverrfunksjonelle team

9

Q

The House of Lean er en klassisk metafor som beskriver tankegangen som er avgjørende for Lean-tenkning. Hvilken av de fire pilarene går inn for en "Go See"-tankegang?

A) Nådeløs forbedring
B) Strømning
C) Respekt for mennesker og kultur
D) Innovasjon

EN

D) Innovasjon

10

(Video) Top 200 Drugs Pharmacy Quiz #1 - PTCB PTCE CPhT NAPLEX NCLEX Practice Pharmacy Drug Test Questions

Q

Hva er de tre hovednøklene for å implementere flyt? (Velg 3)

A) Administrer kølengderB) Reduser batchstørrelsene på arbeidC) Hyppig kontekstbytteD) Løs de systemiske problemeneE) Visualiser og begrense arbeidet i prosessen (WIP)F) Øk kapasiteten

EN

A) Administrer kølengder
B) Reduser batchstørrelsene for arbeid
E) Visualiser og begrense arbeid i prosessen (WIP)

11

Q

Hva er de tre siste trinnene i SAFe Implementation Roadmap?

A) Lansering av tog, trener Agile Release Trains utførelse, trener ledere og ledere

B) Lanser flere smidige utgivelsestog og verdistrømmer, utvide til porteføljen, akselerer

C) Trene Lean-Agile endringsagenter, utvide til porteføljen, akselerere

D) Trene Lean-Agile endringsagenter, identifisere verdistrømmer og smidige utgivelsestog, utvide til porteføljen

EN

B) Lanser flere smidige utgivelsestog og verdistrømmer, utvide til porteføljen, akselerer

12

Hva kan brukes som mal for å implementere SAFe i en organisasjon?

A) SAFe kjerneverdier
B) SAFe Implementering Veikart
C) SAFe-prinsipper
D) SAFe House of Lean

EN

B) SAFe Implementering Veikart

1. 3

Q

Hva kan brukes til å skrive endringen til SAFe?

A) Porteføljelerretet
B) Charteret for Lean-Agile Center of Excellence (LACE).
C) Veikartet for implementering
D) Programmet Kanban

EN

C) Veikartet for implementering

14

Q

Hva er et minimum levedyktig produkt?

A) En minimal historie et team kan levere i en iterasjon
B) Et minimalt produkt som kan bygges for å oppnå markedsdominans
C) En minimal versjon av et nytt produkt som brukes til å teste en hypotese
D) En prototype som kan brukes til å utforske brukerbehov

EN

C) En minimal versjon av et nytt produkt som brukes til å teste en hypotese

15

Q

Hva er et eksempel på bruk av kadensbasert synkronisering i SAFe?

A) Team tilpasser sine iterasjoner til samme tidsplan for å støtte kommunikasjon, koordinering og systemintegrasjon

B) Lag bestemmer sin egen iterasjonslengde

C) Lag møtes to ganger hver programtilvekst (PI) for å planlegge og planlegge kapasitet

D) Lag tillater batchstørrelser over flere intervaller

EN

A) Team tilpasser sine iterasjoner til samme tidsplan for å støtte kommunikasjon, koordinering og systemintegrasjon

16

Q

Hva er Business Agility?

A) En kundesentrisk tilnærming til å definere, bygge og frigjøre en kontinuerlig strøm av verdifulle produkter og tjenester til kunder og brukere.

B) Bruk av Lean-Agile-prinsipper og -praksis på spesifikasjon, utvikling, distribusjon, drift og utvikling av verdens største og mest sofistikerte systemer.

C) Evnen til å konkurrere og trives i den digitale tidsalderen ved raskt å reagere på markedsendringer og nye muligheter med innovative forretningsløsninger.

D) Hvordan slanke mennesker og smidige team optimaliserer forretningsprosessene sine, utvikler strategi med klare og avgjørende nye forpliktelser og raskt tilpasser organisasjonen etter behov for å utnytte nye muligheter.

EN

C) Evnen til å konkurrere og trives i den digitale tidsalderen ved raskt å reagere på markedsendringer og nye muligheter med innovative forretningsløsninger.

17

Q

Hva anses som et antimønster når man tildeler forretningsverdier til teamets PI-mål?

A) Bedriftseiere tildeler viktig aktiveringsarbeid høye verdier
B) Tildele forretningsverdier til uforpliktende mål
C) Bedriftseiere som tildeler forretningsverdien
D) Alle PI-mål er gitt en verdi på 10

EN

D) Alle PI-mål er gitt en verdi på 10

18

Q

Hva finnes på en programtavle?

A) Funksjoner
B) Oppgaver
C) Brukerhistorier
D) Epos

EN

A) Funksjoner

(Video) Emma Pretend Play Real or Fake Toolbox Toys Challenge

19

Q

Hva er en fordel med å låse opp den iboende motivasjonen til kunnskapsarbeidere?

A) Å sentralisere beslutningstaking
B) Å gi autonomi med formål, oppdrag og minimumsbegrensninger
C) Å strebe etter å oppnå en tilstand av kontinuerlig flyt
D) For å senke grensene for arbeid i prosess (WIP).

EN

B) Å gi autonomi med formål, oppdrag og minimumsbegrensninger

20

Q

Hva er én komponent i rørledningen for kontinuerlig levering?

A) Kontinuerlig leting
B) Kontinuerlig forbedring
C) Kontinuerlig planlegging
D) Kontinuerlig tråkkfrekvens

EN

A) Kontinuerlig leting

21

Q

Hva koster ett Guardrail på Lean Budget?

A) Utgiftsbegrensninger for hvert smidig utløsertog
B) Deltakende budsjettering
C) Å lære milepæler som objektive målinger
D) Kontinuerlig bedriftseierengasjement

EN

D) Kontinuerlig bedriftseierengasjement

22

Q

Hva er ett problem når man organiserer seg rundt hierarkiske funksjoner?

A) Det flytter beslutningen dit informasjonen er
B) Det reduserer politiske spenninger
C) Det skaper smidige forretningsteam
D) Det er ikke hvordan verdien flyter

EN

D) Det er ikke hvordan verdien flyter

23

Q

Hva er et av Agile Release Train-synkroniseringsmøtene?

A) Løsningsdemo
B) Iterasjonsretrospektiv
C) Iterasjonsgjennomgang
D) Scrum av scrums

EN

D) Scrum av scrums

24

Q

Hva er en del av rollen til produktledelse?

A) For å lette økter for justering av etterslep
B) Å tildele forretningsverdi til funksjoner
C) Å prioritere programetterslepet
D) Å prioritere muliggjørere

EN

C) Å prioritere programetterslepet

25

Q

Hva er den grunnleggende byggesteinen når man organiserer rundt verdi?

A) Smidige slipptog
B) Smidige lag
C) Hierarkier
D) Enkeltpersoner

EN

B) Smidige lag

26

Q

Hva er det beste målet for fremgang for kompleks systemutvikling?

A) Inspiser og tilpass
B) Prioritert etterslep
C) Systemdemo
D) Iterasjonsgjennomgang

EN

C) Systemdemo

27

Q

Hva er den største fordelen med desentralisert beslutningstaking?

A) Sikre at strategiske beslutninger ikke tas i et vakuum
B) Skape bedre visualisering
C) Levere verdi på kortest bærekraftig ledetid
D) Fjerne ansvarlighet fra ledere

EN

C) Levere verdi på kortest bærekraftig ledetid

28

(Video) Testing VIRAL TikTok Experiments! (unbelievable results)

Q

Hva er grunnlaget for SAFe House of Lean?

En verdi
B) Ubønnhørlig forbedring
C) Strømning
D) Ledelse

EN

D) Ledelse

29

Q

Hva er virkningen av kundesentrert?

A) Å designe spesialbygde kundeløsninger
B) For å forstå kundens behov
C) Å bygge små, delvise systemer just-in-time
D) Å tolke markedsrytmer

EN

B) For å forstå kundens behov

30

Q

Hva er det siste trinnet i Kotters tilnærming til endringsledelse?

A) Oppretthold og forbedre
B) Konsolider gevinster og produsere flere gevinster
C) Generer kortsiktige gevinster
D) Forankre nye tilnærminger i kulturen

EN

D) Forankre nye tilnærminger i kulturen

31

Q

Hva brukes til å fange den nåværende tilstanden til porteføljen og en primer til den fremtidige tilstanden?

A) Porteføljelerret
B) Porteføljeetterslep
C) Porteføljevisjon
D) Portefølje Kanban

EN

A) Porteføljelerret

32

Q

Hva må ledelsen gjøre for en vellykket smidig transformasjon?

A) Bytt Scrum Masters i teamet hver 2. uke
B) Prøv å tenke på tilpasning som et område de kan kontrollere
C) Send noen til å representere ledelsen, og deretter delegere oppgaver til disse personene
D) Forplikte seg til kvalitet og være endringsagent i systemet

EN

D) Forplikte seg til kvalitet og være endringsagent i systemet

33

Q

Når du baserer beslutninger på økonomi, hvordan brukes ledetid, produktkostnader, verdi og utviklingskostnader?

A) For å ta hensyn til ugjenkallelige kostnader
B) For å begrense arbeid i prosess (WIP) gjennom systemet
C) Å identifisere ulike parametere for det økonomiske rammeverket
D) For å få tilbake penger som allerede er brukt

EN

C) Å identifisere ulike parametere for det økonomiske rammeverket

34

Q

Hva er et aspekt ved systemtenkning?

A) Cadence gjør rutine til alt som kan være rutine
B) Optimalisering av en komponent optimaliserer ikke systemet
C) Mestring driver indre motivasjon
D) Lengden på køen påvirker ventetiden

EN

B) Optimalisering av en komponent optimaliserer ikke systemet

35

Q

Hvilken av kjernekompetansene til Lean Enterprise hjelper til med å samordne strategi og gjennomføring?

A) Lean porteføljestyring
B) DevOps og utgivelse på forespørsel
C) Team og teknisk smidighet
D) Forretningsløsninger og lean system engineering

EN

A) Lean Portfolio Management

36

Q

Hvilket utsagn karakteriserer strategiske temaer nøyaktig?

A) De er forretningsmål som kobler SAFe-porteføljen til Enterprise-forretningsstrategien

B) De er en oppsummering på høyt nivå av hvert programs visjon og oppdateres etter hver PI

C) De er reurements som spenner over smidige utgivelsestog, men må passe innenfor et enkelt programintervall

D) De er store initiativer administrert i porteføljekanban som krever vektet shorted jobb førsteprioritering og en lettvekts business case

EN

A) De er forretningsmål som kobler SAFe-porteføljen til Enterprise-forretningsstrategien

37

(Video) CompTIA A+ Certification Practice Test 2023 (Exam 220-1101) (60 Questions with Explained Answers)

Q

Hvilket utsagn beskriver riktig ett aspekt av teamets forpliktelse på slutten av PI-planlegging?

A) Et team forplikter seg til alle funksjonene de legger på programtavlen
B) Et team forplikter seg ikke til uforpliktende mål
C) Et team forplikter seg til alle historiene de legger på PI-planen deres
D) Et team forplikter seg kun til PI-målene med høyest forretningsverdi

EN

B) Et team forplikter seg ikke til uforpliktende mål

38

Q

Hvilket utsagn passer med SAFe-kjerneverdien for innebygd kvalitet?

A) Kvalitet er ikke en del av SAFes kjerneverdier
B) Kvalitet avhenger av prosjektets omfang og bør gjennomføres ovenfra og ned
C) Du kan ikke skalere dårlig kode
D) Kvalitet bør kun jobbes med under innovasjons- og planleggings-iterasjonen

EN

C) Du kan ikke skalere dårlig kode

39

Q

Hvilket utsagn er et prinsipp i Agile Manifesto?

A) Visualiser og begrense WIP, reduser batchstørrelser og administrer kølengder
B) Enkelhet – kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke er utført – er avgjørende
C) Mål alt
D) Respekt for mennesker og kultur

EN

B) Enkelhet – kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke er utført – er avgjørende

40

Q

Hvilket utsagn er en verdi fra Agile Manifesto?

A) Begrens arbeid som pågår
B) Bygg trinnvis med raske, integrerte læringssykluser
C) Svar på endring
D) Respekt for mennesker og kultur

EN

C) Svar på endring

41

Q

Hvilket utsagn er sant om DevOps?

A) DevOps automatisering av testing reduserer holdekostnaden
B) Lean-Agile-prinsipper er ikke nødvendige for en vellykket DevOps-implementering
C) DevOps er en tilnærming for å bygge bro mellom utvikling og drift
D) Målinger er ikke en topp prioritet for DevOps

EN

C) DevOps er en tilnærming for å bygge bro mellom utvikling og drift

42

Q

Hvilket utsagn er sant om innovasjon og planlegging (IP) iterasjonen?

A) Uten IP Iteration, er det en risiko for at "tyranniet til det haster" veier tyngre enn alle innovasjonsaktiviteter

B) Det brukes som et ukentlig synkroniseringspunkt mellom scrum-mestrene

C) Den brukes årlig når teamet skal refokusere på arbeidsprosesser

D) Scrum-masteren kan bestemme om IP-iterasjonen er nødvendig

EN

A) Uten IP Iteration, er det en risiko for at "tyranniet til det haster" veier tyngre enn alle innovasjonsaktiviteter

43

Q

Hvilke to kvalitetspraksis gjelder for smidige team? (Velg 2)

A) Tilby arkitektonisk

EN

C) Fagfellevurdering og sammenkobling

D) Etablere flyt

44

Q

Hvem har innholdsautoritet til å ta beslutninger på brukerhistorienivå under planlegging av programtilvekst (PI)?

A) Smidig team
B) Slipp togingeniør
C) Produkteier
D) Scrum Masters

EN

C) Produkteier

45

Q

Hvilke to påstander er sanne om uforpliktende mål? (Velg 2)

A) Arbeidet med å levere de ikke-forpliktede målene er ikke planlagt i iterasjonene under PI-planlegging

B) Uforpliktede mål er ekstra ting et team kan gjøre i tilfelle de har tid

C) Uforpliktede mål er ikke inkludert i teamets forpliktelse

D) Uforpliktede mål bidrar til å forbedre forutsigbarheten

E) Uforpliktede mål får ikke tildelt en planlagt forretningsverdiscore

EN

???

(Video) GARTEN OF BANBAN CHAPTER 2 BUT WE CAN FLY!? (CRAZY SECRETS REVEALED!)

FAQs

Does quizlet have practice tests? ›

Test mode is available for Quizlet Plus and Quizlet Plus for teachers subscribers. If you're not a Quizlet subscriber, you can study one free practice test per study set in Test mode.

Which food item may be handled with bare hands? ›

Bare hand contact is allowed for foods, which will be cooked, such as pizza toppings, raw meats, and ingredients for recipes prior to cooking. How can I prepare or serve ready-to-eat food while avoiding contact with my bare hands?

Can professors see if you use Quizlet during an exam? ›

Websites like Quizlet are commonly used when taking online tests. Students simply copy the answer and paste it into the search engine of the browser. Most of the time, an answer on Quizlet will pop up. Professors are aware of this though, which is why some might chose to use software to catch cheating.

Is Quizlet no longer free? ›

Quizlet's pricing system is as follows: There is no free plan (only a 7-day free trial) Quizlet Plus: 35.99 USD per year or 7.99 USD per month.

Can food handlers wear plain band rings? ›

According to the FDA, food workers can only wear a plain ring like a wedding band while they work. The ring should not have any grooves where pathogens can hide. If you choose to wear a plain ring while working, you should be cautious to keep your ring from contaminating the food you prepare or serve.

In which type of sink should a food handler wash their hands? ›

Food handlers must only wash their hands in dedicated handwashing sinks and never on sinks used for food preparation. FDA-approved handwashing soap and hand antiseptics must be provided. The sink, including other plumbing fixtures, must be designed to be easily cleanable.

How long should food handlers scrub their hands? ›

Scrub your hands for at least 20 seconds. Need a timer?

What is the difference between Quizlet and Quizlet plus? ›

You'll need the Plus account if you intend to study using diagrams, custom images (common among medical students), or custom audio. The Plus level also offers personalized study paths, meaning the app determines how you should study based on a goal that you set.

Is Quizlet actually good for studying? ›

“Quizlet is great for me because I can't even read my own handwriting,” Duffy said. Overall, both classic flashcard and Quizlet methods are effective ways for students to study and retain information.

Does Quizlet do free trials? ›

Free for 30 days.

You are billed for a one-year subscription unless you've canceled during free trial.

Is Quizlet free for college students? ›

Quizlet is free for both you and your students to sign up.

Videos

1. CNA ESSENTIAL SKILLS - Measuring and Recording Urinary Output (5:05)
(R Mayer)
2. ChatGPT, AI & Language Learning with @LucaLampariello
(Steve Kaufmann - lingosteve)
3. Do Head Gasket Sealers Actually Work (FULL 2yr TEST with Engine Teardown)
(ChrisFix)
4. Certified Dietary Manager Practice Test
(Mometrix Test Preparation)
5. FSOT English Study Guide
(Mometrix Test Preparation)
6. Vince Guaraldi Trio - Linus And Lucy
(Vince Guaraldi)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 09/10/2023

Views: 5481

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.